เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

เอกสารประเมินครูนิกร

 รายงานผลการปฏิบัติงาน  องค์ประกอบที่ 1 Download
  รายงานผลการปฏิบัติงาน  องค์ประกอบที่ 2 Download
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  องค์ประกอบที่ 3 Download
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (ปรับปรุง 2566)  Download
หน่วยการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-3 Download

ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย

Download